607 025 025

Po - pá 09 - 18:00 hod.

Prohlášení o ochraně a zpracování osob. údajů GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie

Provozovatelem internetových stránek www.domaci-fitness.cz (dále jen „internetové stránky“) a zároveň správcem osobních údajů je společnost Domácí fitness s.r.o., se sídlem Kubelíkova 679/80, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 33407 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen „Domácí fitness“ nebo „my“).

Domácí fitness klade velký důraz na ochranu soukromí všech návštěvníků a uživatelů internetových stránek, a dbá na ochranu jejich osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „prohlášení“) je informovat Vás o tom, jakým způsobem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Tím, že nám poskytnete své osobní údaje, akceptujete toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám prosím své osobní údaje.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo či IP adresa.

Jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jak je využíváme?

Domácí fitness shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek nebo prostřednictvím písemné či telefonické komunikace s Vámi.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, mohou zahrnovat:

a)    Vaše identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště, datum narození);

b)    Vaše kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

c)     elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);

d)    údaje potřebné k vyřízení Vaší objednávky, uzavření a plnění smlouvy mezi Vámi a námi a poskytování objednaných služeb;

e)    další údaje, které nám předáte nebo které shromáždíme v souvislosti s vyřizováním Vaší objednávky, uzavřením a plněním smlouvy mezi Vámi a námi a poskytováním objednaných služeb.

Vaše osobní údaje můžeme na základě níže uvedených právních důvodů použít zejména k následujícím účelům:

 

Účel zpracování

Právní důvod zpracování

K vyřízení Vaší objednávky, uzavření a plnění uzavřené smlouvy.

Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.

K odpovědi na Vaše žádosti či dotazy.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K odpovědi na Vaše dotazy prostřednictvím naší telefonní infolinky.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K poskytnutí služeb, o které jste požádali.

Plnění smlouvy, poskytování objednaných služeb.

K Vaší registraci na našich internetových stránkách.

Oprávněný zájem k poskytování našich služeb a zajištění spokojenosti našich klientů; plnění smlouvy.

K odběru novinek (zasílání informací o našich akcích, slevách a novinkách na Váš e-mail).

Vás předchozí souhlas nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu.

Ke zjišťování Vaší spokojenosti s provedeným nákupem prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen.

Oprávněný zájem.

K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu.

Oprávněný zájem, k zajištění lepšího poskytování našich služeb.

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem. Nemáte zákonem uloženou povinnost tyto osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nebudeme schopni vyřídit Vaši objednávku, nemůže být uzavřena ani plněna smlouva mezi Vámi a Domácí fitness a ani nemohou být plněny požadované služby (vůbec či v požadované kvalitě). Pokud ke zpracovávání Vašich osobních údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již uděleny souhlas kdykoliv odvolat bez jakých jakýchkoliv negativních dopadů na Váš vztah s námi.

Vaše osobní údaje neprodáme ani nepronajmeme žádné třetí straně.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou Vaše osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, budeme je zpracovávat, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování je však přestaneme používat, jakmile tato doba uplyne.

Používáme následující kritéria pro stanovení doby zpracování Vašich osobních údajů:

    (i)        k účelu plnění smlouvy budou Vaše osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené s Domácí fitness;

   (ii)        k účelu dodržení našich právních povinností podle obecně závazných právních předpisů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze po dobu trvání příslušné právní povinnosti Domácí fitness;

  (iii)        k účelu oprávněných zájmů Domácí fitness budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného chráněného zájmu Domácí fitness. Za účelem ochrany našich práv budeme např. zpracovávat Vaše osobní údaje i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to konkrétně do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení;

  (iv)        k účelu marketingu zpracováváme Vaše osobní údaje do doby, než vyjádříte svůj nesouhlas s takovým zpracováním;

   (v)        osobní údaje zpracovávané na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte (nestanovíme-li při získávání Vašeho souhlasu kratší dobu zpracování).

Zásady používání souborů cookie

Abychom mohli neustále zlepšovat naše služby, využívají naše internetové stránky soubory cookie, což jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je v počítači prostřednictvím prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil.

V případě, že nesouhlasíte s využíváním souborů cookie na našich stránkách, můžete pomocí nastavení svého prohlížeče ukládání souborů cookie zakázat. Pokud však ukládání souborů cookie zakážete, nebudete pravděpodobně moci využívat všechny funkce našich internetových stránek. Více informací naleznete zde: Používání souborů cookies nebo v nápovědě Vašeho internetového prohlížeče.

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Na našich internetových stránkách využíváme widgety sociálních sítí Facebook, Twitter, Google+, služby pro hostování videí YouTube a služby RSS. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o Vašem využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností (viz odkazy výše). Domácí fitness nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

Předávání osobních údajů. Kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje budeme předávat orgánům veřejné moci, kterým jsme povinni předávat osobní údaje našich zákazníků podle obecně závazných právních předpisů. Tito příjemci budou Vaše osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci. Vaše osobní údaje budeme dále předávat našim zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů. Na žádost Vám poskytneme aktuální seznam zpracovatelů, kteří pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje. Na základě oprávněného zájmu Domácí fitness můžeme předat Vaše osobní údaje dalším společnostem ve skupině Domácí fitness, a to výhradně pro vnitřní administrativní účely. Na žádost Vám rádi poskytneme aktuální seznam členů naší skupiny, se kterými sdílíme Vaše osobní údaje.

 

Vaše osobní údaje, které získáme prostřednictvím našich internetových stránek, nebudou předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor.

Shromažďování a zpracování osobních údajů dětí

Na našich internetových stránkách neprovádíme vědomé shromažďování osobních údajů od dětí. Pokud jste mladší 16 let a chcete nám prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), požádejte prosím Vaše rodiče, opatrovníky, či jiné zákonné zástupce o schválení takového kroku, a to předtím, než nám poskytnete nějaké osobní údaje. Bez takového schválení nejste oprávněni nám Vaše osobní údaje poskytnout.

Zabezpečení shromážděných údajů

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření.

Jiné internetové stránky

Toto prohlášení neplatí pro jiné internetové stránky, obchodní partnery ani pro jiné třetí strany, a to ani v případě, že by jejich internetové stránky byly propojeny s naší internetovou stránkou. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si předtím, než poskytnete své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady ochrany osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte celou řadu práv, včetně práva požadovat od Domácí fitness přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněných zájmů Domácí fitness, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. Dále nás můžete požádat, abychom Vám či třetí osobě předali osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracováváme v elektronické podobě. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se vztahují určité výjimky, a proto je nebude možné uplatnit ve všech situacích.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, můžete takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a my neprodleně odstraníme závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Váš kontakt pro jakékoli dotazy

V otázkách zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@domaci-fitness.cz.

Změny tohoto prohlášení

Domácí fitness si vyhrazuje právo toto prohlášení v případě potřeby upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Doporučujeme Vám toto prohlášení pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o případných změnách. Aktualizované verze tohoto prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách.

 

Doprava zdarma

Při nákupu nad 2 000 Kč, u strojů možná montáž.

3600 položek skladem

Fitness trenažéry a doplňky přímo u nás.

Rychlá expedice

Většinu objednávek expedujeme v den nákupu.

12 let zkušeností

Prodávané zboží známe, s výběrem rádi poradíme.

Připojte se k nám

Odběr novinek

Buďte informování o novinkách!

Copyright © 2024 - Domácí fitness, s.r.o.
Všechny ceny a akce platí 23. 07. 2024

Rozumím

Tyto stránky využívají soubory cookie, používáním tohoto webu souhlasíte s jejich použítím. Více informací